Sprzedaż online na platformach handlowych takich jak Vinted, OLX, Facebook etc.

Od 1 lipca 2024 roku w życie weszły  nowe przepisy dotyczące sprzedaży online na platformach handlowych. Ustawa  wdraża dyrektywę DAC7, która ma na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przez osoby prowadzące sprzedaż za pośrednictwem internetowych platform handlowych.


To krok, który ma przyczynić się do ograniczenia od uchylania się od opodatkowania w przestrzeni cyfrowej i ma mieć wpływ  na zdrową konkurencję między sprzedawcami działającymi tradycyjnie a tymi korzystającymi z platform internetowych.


 Operatorzy platform cyfrowych takich jak  Vinted, OLX, Allegro, Facebook czy Instagram będą mieli obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform.


Obowiązek raportowania dotyczy konkretnych rodzajów transakcji dokonywanych przez sprzedawców za pomocą platform internetowych, tj. :

  • udostępniania nieruchomości (lub ich części),
  • usług świadczonych osobiście,
  • sprzedaży towarów,
  • udostępniania środków transportu.


Co istotne, w tym aspekcie chodzi o czynności dokonywane za wynagrodzeniem.


Wyłączeni z corocznego raportowania są drobni i okazjonalni sprzedawcy, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju, a łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 000 Euro.


Raportowanie ma obejmować dane indywidualizujące sprzedawców (np. firmę, NIP, numer identyfikacyjny VAT) jak również: identyfikator rachunku finansowego sprzedawcy (jeżeli jest on dostępny dla raportującego operatora platformy),państwo rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu, kwotę łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane, składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego.

Należy również pamiętać ,że takie raporty mogą wykazać tych sprzedających, którzy nie zarejestrowali działalności gospodarczej , a nie mogą już korzystać z zasad działalności nierejestrowanej.


Ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r., przy czym część nowych przepisów znajdzie zastosowanie do podmiotów, które w dowolnym momencie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. spełniały warunki uznania ich za raportującego operatora platformy. Czyli pierwsze raporty (do wysłania do 31 stycznia 2025 r.) dotyczyć będą okresów sprawozdawczych sprzed wejścia w życie nowych przepisów.
Dyrektywa DAC7 to nie tylko kwestia, która dotyczy obowiązków operatorów platform internetowych, ale również  sytuacja samych sprzedawców handlujących w Internecie. Należy podkreślić, że obowiązki operatorów platform nie przekładają się na obowiązki sprzedawców do zapłaty od 2024 r. nowego podatku od dochodów ze sprzedaży internetowej. Projekt ustawy implementującej dyrektywę DAC7 nie przewiduje bowiem wprowadzenia nowego podatku od dochodów uzyskanych ze sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem Internetu.