Oferta dla klientów indywidualnych

Inne usługi

Zespół naszej Kancelarii dysponuje fachową wiedzą w zakresie procedur administracyjnych, pozwalającą na skuteczne reprezentowanie Klientów w różnego rodzaju sprawach toczących się przed organami administracji podatkowej.  Udzielamy konsultacji i wyjaśnień oraz przygotowujemy pisma w ramach odpowiedzi na wezwania do Urzędu Skarbowego. W sprawach wymagających takiej konieczności reprezentujemy podatników osobiście w Urzędzie Skarbowym.

Co robimy?

 • Pomagamy w sprawach związanych z rozłożeniem zaległości podatkowych na raty. Przygotowujemy wnioski do Urzędu Skarbowego, a po ich złożeniu udzielamy niezbędnych wyjaśnień do czasu wydania decyzji przez Urząd.
 • Przygotowujemy odpowiedzi na wezwania Urzędu  Skarbowego w sprawach związanych z korektą deklaracji rocznych i innych sprawach podatkowych. W Państwa imieniu możemy sporządzać korekty, niezbędne wyjaśnienia oraz składać pisma i odwołania.
 • Sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych do właściwej Izby Skarbowej w różnych sprawach. Służymy radą zarówno przy sformułowaniu właściwego zapytania, jak i w trakcie całej procedury, aż do jej zakończenia wydaniem decyzji.
 • Pomagamy w przygotowaniu druków aktualizacyjnych dla osób indywidualnych, składanych w Urzędzie Skarbowych, jak wnioski o nadanie numeru NIP, zgłoszenie numeru rachunku bankowego czy zmiany adresu zamieszkania.
 • Sporządzamy oświadczenia o wyborze formy opodatkowania związanej z prowadzeniem najmu.
 • Przygotowujemy deklaracje rozliczające darowizny i spadki, umowy pożyczki i umowy kupna – sprzedaży (SDZ-2, SD-3, PCC-3).

Naliczenia zus i podatku dla osób będących płatnikami i podatnikami

 1. Kogo dotyczy :Pracownicy Ambasad, Konsulatów , Pracownicy zatrudnieni w podmiotach zagranicznych wykonujących pracę w Polsce.

  Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 2. Sposób rozliczeniaSporządzenie deklaracji rocznej PIT 36. Miesięczne naliczanie składek zus i pit.
 3. Rozliczamy dwie możliwości – dwa scenariusze
 4. Pracodawca zagraniczny jest płatnikiem składek zus w Polsce
 5. Pracownik , który pełni obowiązki płatnika składek ZUS
 6. W przypadku pierwszym dokonujemy obliczeń zaliczek miesięcznych podatku na podstawie kartotek pracownika uwzględniając opłacone przez pracodawcę składki zus
 7. W przypadku drugim pomagamy zarejestrować się jako płatnik w ZuS , następnie naliczamy składki zus , sporządzamy deklaracje miesięczne do ZUS, a także naliczamy zaliczki na podatek dochodowy

 

Podsumowując nasza usługa :

 1. Naliczanie składek zus ( w przypadku keidy nie robi tego pracodawca) oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji DRA
 2. Obliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy PIT36 po uwzględnieniu zapłaconych składek zus
 3. Sporządzenie rocznej deklaracji ZUS i PIT 36

 

Istnieje również  możliwość sporządzenia deklaracji rocznej na podstawie dokumentów miesięcznych od pracodawcy (kartoteki wynagrodzeń ) z uwzględnieniem miesięcznych zaliczek zapłaconych jeśli pracownik sam je naliczał i oczekuje weryfikacji.

W ramach tej usługi również oferujemy weryfikację naliczeń dokonanych przez pracodawcę, ponieważ zdarza się , że słaba znajomość polskiego prawa powoduje błędne naliczanie i złe kwoty przelewów wynagrodzeń. W tym przypadku możemy pośredniczyć w wyjaśnieniu niezgodności z pracodawcą.

Pełnomocnictwa niezbędne do reprezentowania podatników w sprawach podatkowych

Z dniem 1 lipca 2016 roku weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa w zakresie ustanawiania przez podatników pełnomocników do reprezentowania ich przed organami administracji podatkowej. Od tej pory, obowiązują trzy kategorie pełnomocnictw przy prowadzeniu spraw w Urzędach Skarbowych, Izbie skarbowej oraz Urzędach Kontroli Skarbowej, zgłaszanych na specjalnych urzędowych drukach:

 • pełnomocnictwo ogólne,
 • pełnomocnictwo szczególne,
 • pełnomocnictwo do doręczeń.

 

Nowe formularze zastąpiły  wcześniejsze pełnomocnictwa, składane do tej pory w formie zwykłych pisemnych oświadczeń, upoważniających do podejmowania na rzecz podatnika wszelkich czynności przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie, aby móc reprezentować naszych Klientów jesteśmy zobowiązani do przedstawienia organami administracji skarbowej:

1)  pełnomocnictwa ogólnego na druku PPO-1, rejestrowanego wyłącznie drogą elektroniczną w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych prowadzonym przez Ministra Finansów, którego zakres obejmuje wszystkie sprawy podatkowe oraz inne sprawy należące do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

lub

2)  pełnomocnictwa szczególnego na druku PPS-1, składanego w formie papierowej (podpisany przez podatnika oryginał) we właściwym urzędzie, którego zakres obejmuje wszelkie czynności w obrębie przeprowadzenia danej sprawy (np. złożenia wniosku o rozłożenie podatku na raty).

Na obu powyższych formularzach wskazać można adres do doręczeń. Wówczas wszystkie pisma i decyzje w danej sprawie urząd wyśle bezpośrednio do ustanowionego pełnomocnika. Dodatkowo należy wspomnieć, że  pełnomocnictwo szczególne wymaga wniesienia opłaty skarbowej.

Informacje jakich potrzebujemy do sporządzenia pełnomocnictwa

 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP lub PESEL),
 • Dane kontaktowe.

 

Druki pełnomocnictw szczególnych sporządzamy w Państwa imieniu, a po ich zaakceptowaniu i podpisaniu, składamy w urzędzie skarbowym lub innej instytucji administracji skarbowej wraz z pierwszym wnioskiem w sprawie, którą w Państwa imieniu będziemy prowadzić.