Oferta dla klientów indywidualnych

Konsultacje z doradcą w zakresie podatku od spadku i darowizn

Udzielamy konsultacji oraz  przygotowujemy deklaracje rozliczeniowe związane z otrzymaniem darowizny (SDZ-2) lub spadku (SD-3) do właściwego Urzędu Skarbowego. Gotowe rozliczenia, na Państwa życzenie możemy przesłać drogą elektroniczną na wskazany adres poczty e-mail wraz z instrukcją, co do dalszych kroków, jakie należy podjąć w sprawie lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, złożyć w Państwa imieniu w Urzędzie, a w razie potrzeby składać dodatkowe wyjaśnienia, do czasu wydania decyzji, kończącej postępowanie.

Grupy podatkowe i darowizna w najbliższej rodzinie

Darowizna to inaczej nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Czynność ta rodzi obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. W tym zakresie, wyróżniono 3 grupy podatkowe:
 • grupa I – należą do niej: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie,
 • grupa II – obejmuje zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
 • grupa III – obejmuje innych nabywców.
W ramach grupy I wyróżnia się tzw. grupę 0. Należą do niej:
 • małżonek,
 • zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha.
Osoby spoza wskazanej powyżej zerowej grupy podatkowej, w przypadku otrzymania darowizny lub spadku, muszą zapłacić z tego tytułu do Urzędu Skarbowego podatek. Po złożeniu deklaracji  i po przeprowadzeniu postępowania Naczelnik Urzędu Skarbowego wyda decyzję zawierającą wyliczenie należnego podatku, z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku i skali podatkowej. Następnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji należy wpłacić należny podatek na konto Urzędu. Natomiast darowizna i przyjęcie spadku w najbliższej rodzinie dla osób z zerowej grupy podatkowej uprawnia do zupełnego zwolnienia z podatku.  Jednakże będzie to możliwe tylko w sytuacji, jeśli podatnik zgłosi fakt nabycia majątku, składając deklarację SDZ-2 lub SD-3. Niezgłoszenie nabycia majątku przez osobę objętą zwolnieniem skutkuje tym, że darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Terminy składania dokumentów

SDZ-2 – na złożenie deklaracji podatnik należący do zerowej grupy podatkowej (najbliższa rodzina) ma 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny. Natomiast osoby spoza tej grupy, składają dokument do Urzędu Skarbowego w terminie 1 miesiąca od powstania obowiązku podatkowego, tj. otrzymania darowizny.   SD-3 – podatnicy składają w ciągu  1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. od chwili przyjęcia spadku (złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku), uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub od  daty zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.  

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity — Dz.U. z 2015 r. poz. 86 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 2004)

Dokumenty i dane jakie są nam potrzebne do przygotowania rozliczenia SDZ-2

 • dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny, takie jak  umowa darowizny oraz potwierdzenie otrzymanego przelewu w przypadku przekazania środków pieniężnych,
 • w przypadku przekazania na mocy darowizny samochodu lub innej rzeczy ruchomej, nieruchomości prosimy o przekazanie adresu położenia rzeczy oraz danych umożliwiających identyfikację –  dane pojazdu,  dane księgi wieczystej,
 • dane obdarowanego – imię, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, numer identyfikacji podatkowej (NIP lub PESEL), aktualny adres zamieszkania,
 • dane darczyńcy – imię, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, numer identyfikacji podatkowej (NIP lub PESEL), aktualny adres zamieszkania,
 • dane kontaktowe,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania, jeśli chcieliby Państwo powierzyć nam przeprowadzenie całej procedury związanej z rozliczeniem.

Dokumenty i dane jakie są nam potrzebne do przygotowania rozliczenia SD-3

 • dokumenty potwierdzające otrzymanie spadku, tj. postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zapis testamentowy, potwierdzony notarialnie,
 • dokumenty potwierdzające, że osoba albo instytucja, która przekazała  majątek miała do niego prawo np. zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, wypisy z rejestru gruntów albo z ksiąg wieczystych,
 • dokumenty potwierdzające koszty poniesione w związku z postępowaniem spadkowym (np. faktury z kancelarii za obsługę prawną), które można odliczyć w składanej deklaracji, jeśli takie Państwo posiadają,
 • dokumenty potwierdzające, że istnieją długi i ciężary, które obciążają otrzymany majątek, np. wypis z księgi wieczystej, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, dokument, który potwierdza wykonanie polecenia lub wypłatę zachowku, jeśli taka sytuacja w Państwa przypadku miała miejsce,
 • faktury potwierdzające, wydatki na leczenie i opiekę w czasie ostatniej choroby  spadkodawcy, oraz wydatki związane z pogrzebem tej osoby (w tym koszt nagrobka), jeśli Państwo takie posiadają,
 • w przypadku objęcia w spadku samochodu lub nieruchomości prosimy o przekazanie adresu położenia rzeczy oraz danych umożliwiających identyfikację –  dane pojazdu,  dane księgi wieczystej,
 • dane spadkobiercy – imię, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, numer identyfikacji podatkowej (NIP lub PESEL), aktualny adres zamieszkania,
 • dane spadkodawcy  – imię, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, numer identyfikacji podatkowej (NIP lub PESEL), ostatni adres zamieszkania,
 • dane kontaktowe,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania, jeśli chcieliby Państwo powierzyć nam przeprowadzenie całej procedury związanej z rozliczeniem.

Korekty/ Wyjaśnienia do złożonych deklaracji

Przygotowujemy również korekty oraz wyjaśnienia do złożonych przez podatników deklaracji, w przypadku gdy Naczelnik Urzędu skarbowego wezwał do uzupełnień lup wprowadzenia poprawek.

Ceny i czas przygotowania rozliczenia

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

22 853 21 78/ 604 521 600

lub mailowego: sekretariat@omegga.com.pl