Oferta dla firm

Obsługa w zakresie współpracy z PFRON i Urzędem Pracy

Rejestrujemy przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać refundację wynagrodzenia zatrudnianych pracowników, posiadających stopień niepełnosprawności. W tym zakresie przygotowujemy również miesięczne deklaracje rozliczeniowe. Przygotowujemy wnioski dofinansowujące w ramach programów, które dla przedsiębiorców oferuje Urząd Pracy.

Urzędy Pracy

Urzędy Pracy na terenie całego kraju oferują przedsiębiorcom wsparcie w zatrudnianiu pracowników i jednocześnie działania mające na celu łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ponieważ działamy na warszawskim rynku, głównie zajmujemy się przygotowywaniem wniosków i współpracą z Urzędem Pracy w Warszawie. Składamy również wnioski dla przedsiębiorców w całej Polsce, ale poniżej opiszemy dofinansowania na terenie Warszawy.

Rodzaj wsparcia z Urzędu Pracy dla przedsiębiorców

 • Pośrednictwo pracy krajowe,
 • Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG,
 • Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • Staże,
 • Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
 • Prace interwencyjne,
 • Roboty publiczne,
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy,
 • Prace społecznie użyteczne,
 • Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy,
 • Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek Zus,
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
 • Świadczenie aktywizacyjne,
 • Refundacja składek Zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia,
 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia,
 • Grant na utworzenie stanowiska w formie Telepracy

Warunki konieczne do spełnienia

Dla każdego z wyżej wymienionych rodzajów wsparcia ze względu na ich inną charakterystykę Urząd wyznaczył różne warunki do spełnienia.  W przypadku zainteresowania ww. rodzajami wsparcia prosimy o kontakt.

Kiedy można się ubiegać o wsparcie z Urzędu Pracy

Wsparcie jest dostępne przez cały rok. Na początku roku kalendarzowego Urząd otrzymuje środki, którymi w ramach programów dysponuje do ich wyczerpania. Zazwyczaj około listopada każdego roku zawiesza programy wsparcia do rozpoczęcia nowego budżetowania. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej-zwanych dalej środkami, są osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS), jeżeli nie pozostają w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie miasta stołecznego Warszawy,
 • nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de mnimis, zwanego dalej wnioskiem:
  1. nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy – dotyczy osób bezrobotnych,
  2. nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych,
  3. po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych,
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – wymagane jest złożenie oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem, co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
 • nie podejmą zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, ani wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • w wyznaczonym terminie złożyły kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek,
 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Kwota wsparcia

Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować, nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Podstawowe formy wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, finansowane ze środków PFRON (art. 26, 26a-e i 41 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych):
 • przystosowanie i adaptacja stanowisk pracy osób niepełnosprawnych,
 • wyposażenie stanowisk pracy,
 • dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie asystentów w miejscu pracy,
 • dofinansowanie kosztów szkoleń niepełnosprawnych pracowników.

Co robimy

 • rejestrujemy przedsiębiorców celem późniejszej możliwości wsparcia
 • składamy wnioski  refundacyjne
 • składamy rozliczenia w okresach miesięcznych dotyczące wypłaty wynagrodzenia poprzez system Sodir.