Oferta dla firm

Audyt podatkowy

Celem audytu podatkowego jest wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie stosowanej strategii podatkowej w przedsiębiorstwie. Ponadto, audyt podatkowy pozwala na wskazanie możliwych oszczędności, a także nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej Klienta.

Oferujemy również w ramach audytu weryfikację poprawności  dotychczas prowadzonych ksiąg rachunkowych, wskazując ewentualne nieprawidłowości oraz sporządzamy korekty.

Oferowany przez nas audyt podatkowy polega m.in. na:

 • weryfikacji stanu prawnego przedsiębiorstwa Klienta pod względem wpływu na sposób opodatkowania,
 • analizie i przeglądzie dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa, celem weryfikacji zgodności z aktualnymi przepisami podatkowymi,
 •  analizie i weryfikacji umów regulujących zasady współpracy z dostawcami i odbiorcami,
 • wywiadach przeprowadzanych z pracownikami Klienta,
 • weryfikacji sporządzonych zeznań podatkowych,
 • przeglądzie sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych (zapisów na kontach) oraz wyników badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,

Audyt podatkowy jest przeprowadzany przez doświadczonych doradców podatkowych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, związanych z rozliczeniami podatkowymi, Klientowi prezentowane są rozwiązania eliminujące te zagrożenia lub minimalizujące ryzyka.

W zależności od potrzeb naszych Klientów jesteśmy gotowi przeprowadzić:

 • audyt podatkowy – obejmujący całość rozliczeń podatkowych Klienta za dany okres,
 • audyt problemowy – dotyczący tylko wybranego podatku lub zagadnienia.

Zakres audytu podatkowego może obejmować:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków ciążących na pracodawcy,
 • podatek akcyzowy,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • inne, określone przez Klienta, konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.

Wynikiem przeprowadzenia audytu podatkowego jest raport podsumowujący, zawierający:

 • ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez Klienta w zakresie zweryfikowanych operacji gospodarczych,
 • wskazanie ewentualnych zagrożeń i ryzyk podatkowych,
 • rekomendacje, przedstawiające rozwiązania prawidłowe lub takie, które pozwolą znacznie ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane ryzyka podatkowe.