Oferta dla klientów indywidualnych

Rozliczenia roczne (Pity)

SPORZĄDZAMY ROZLICZENIA ROCZNEGO Z TYTUŁU OSIĄGANYCH DOCHODÓW W DANYM ROKU PODATKOWYM.

Z NAMI MOŻECIE PAŃSTWO ROZLICZYĆ SIĘ Z FISKUSEM BEZ KONIECZNOŚCI WYCHODZENIA Z DOMU.

JESTEŚMY PO TO BY POMÓC I ZAOSZCZĘDZIĆ PAŃSTWA CZAS.

PIT-28

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczenia te składają podatnicy którzy wybrali ryczałtową formę opodatkowania z tytułu najmu lub prowadzonej działalności gospodarczej.

Formularz przeznaczony  dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

 1. prowadzili: − pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,  − działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 2. uzyskali przychody: − z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, − od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, − ze źródeł przychodów położonych za granicą, − z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
 3. korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
 4. są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
 5. są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 6. obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
 7. wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,
 8. wykazują należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30e ustawy. W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.


Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

Formularz przeznaczony  dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Formularz jest przeznaczony dla podatników , do których ma zastosowanie art.  45  ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:

 1. wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
  • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
  • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
  • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • stypendiów,
  • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
  • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
  • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • należności z umowy aktywizacyjnej,
 2. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 3. nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
 4. nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych. W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.


Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36. Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

 1. odpłatnego zbycia:
  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzeda krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach,
 2. z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład        niepieniężny w innej postaci ni przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Terminy

PIT 28

Zeznanie składa się w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy).

PIT: 36, 36L,38,39

Zgodnie z art. 45 ustawy, zeznanie składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (stosownie do postanowienie Ordynacji podatkowej). Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy).

Usługi dodatkowe

Korekty/ Wyjaśnienia  złożonych deklaracji

Przygotowujemy również korekty oraz wyjaśnienia  złożonych wcześniej przez podatników deklaracji, co do których Naczelnik Urzędu skarbowego miał wątpliwości lub wezwał do poprawek.

Elektroniczna wysyłka deklaracji

Na dodatkowe zlecenie klienta wysyłamy w jego imieniu deklaracje roczne elektronicznie.

Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie potrzebujemy do przygotowania rozliczenia

 • Dokumenty na podstawie których osiągnęli Państwo dochody w zależności do rodzaju rozliczenia mogą to być :
  • pity-11,
  • pity-40,
  • pity-8c,
  • potwierdzenia wpływów na konto,
  • akty notarialne i inne.
 • Jeśli posiadają Państwo dzieci i jeśli spełniają Państwo warunki rozliczenia prosimy o podanie danych dzieci –imię i nazwisko oraz data urodzenia ,albo sam pesel
 • Jeśli w danym roku podatkowym przekazali Państwo darowiznę na rzeczy organizacji pożytku publicznego wpisanej na listę http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html prosimy o przekazanie potwierdzeń wpłat oraz danych KRS tych organizacji.
 • Danych do uzupełnienia ( numer KRS ,nazwa i ewentualnie cel szczegółowy jeśli jest potrzebny)w ramach przekazania 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli nie mają Państwo wybranej możemy dokonać za Państwa tego wyboru.
 • Dane kontaktowe .

 

Mogą Państwo przesłać nam powyższe dokumenty mailem, a my Państwu zwrotnie odeślemy wypełnioną deklarację z instrukcją dotyczącą dalszych kroków. Możemy również wysłać sporządzoną deklarację elektronicznie ,Państwu odesłać deklarację z poświadczeniem wysyłki elektronicznej . Dzięki temu całą procedurę możecie Państwo załatwić bez wychodzenia z domu.

Ceny i czas rozliczenia

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego :

22 853 21 78 / 604 521 600

lub mailowego : sekretariat@omegga.com.pl