Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/a dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest spółka Omegga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; e-mail iod@omegga.com.pl lub pisemnie na adres siedziby naszej spółki.

Cele i podstawy przetwarzania Pani/a danych są następujące:
– w celu negocjacji umowy, zawarcia umowy, wykonania umowy, odpowiedzi na zapytanie handlowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ), lub
– w celach analitycznych – doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie Pani/a uwag, optymalizacji procesów obsługi na podstawie procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), lub
– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), lub
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), lub
– w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), lub
– w celu oferowania Pani/u przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), o ile udzielił/a Pan/i na to zgody art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
Możemy także przetwarzać Pani/a dane na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie i celu określonym tą zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Pani/a dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, firmom pośredniczącym, firmie księgowej, kancelariom prawnym, firmie kurierskiej – tylko kiedy jest to niezbędne w celu realizacji umowy lub w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Nie przekazujemy Pani/a danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/a dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pan/Pani z nami kontaktował w sprawie jej zawarcia.

Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli były przetwarzane na podstawie zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizują.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy. Możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych, jeżeli wynika to z przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda Pan/Pani swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy.