Oferta dla firm

ZWROT VAT od poniesionych kosztów przy nabyciu towarów i usług podczas pobytu w innym kraju UE

CZYM JEST VAT-REF?

Przygotowujemy wnioski dla przedsiębiorców, którzy ponieśli za granicą (na terenie innego kraju UE) koszty benzyny, hotelu, gastronomii, komunikacji, wynajmu samochodu, biletów wejścia na targi etc. i chcą odzyskać podatek Vat. Przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów w innych krajach Unii Europejskiej w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, mogą mieć prawo do skorzystania z procedury VAT-REF, czyli ubiegania się o zwrot podatku VAT naliczonego. Jest jednak pewne ograniczenie – pomimo obowiązywania procedury zwrotu VAT-REF w całej UE, wysokość i warunki zwrotu są uzależnione od przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. Krajowi przedsiębiorcy mają prawo do ubiegania się o zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług podczas pobytu w innym kraju UE w ramach tzw. procedury VAT-REF (Value-Added Tax Refund). Złożenie wniosku w ramach procedury wymaga spełnienia wielu kryteriów, a decyzja o zwrocie VAT zależy od przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach UE, ale mimo tego warto. W wielu wypadkach możliwe jest odzyskanie nawet 100% podatku VAT zapłaconego przy zakupach w UE.

Kto może skorzystać ze zwrotu podatku?

Aby uzyskać akceptację do zwrotu podatku VAT przewidzianą procedurą VAT-REF podatnik musi spełniać jednocześnie poniższe kryteria:

 • być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w Polsce,
 • dokonywać sprzedaży opodatkowanej lub sprzedaży mieszanej w Polsce (nie może świadczyć jedynie czynności zwolnionych z podatku),
 • nie może posiadać siedziby w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek,
 • nie może być zarejestrowany jako czynny płatnik podatku VAT w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek,
 • poniósł wydatki związane z działalnością gospodarczą (nie mogą to być wydatki na prywatne cele),
 • nie może dokonywać sprzedaży towarów lub usług w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek.

Wydatki uprawniające do skorzystania z procedury VAT-REF:

 • zakup paliwa,
 • wynajem środków transportu,
 • inne wydatki związane ze środkami transportu ,
 • opłaty drogowe i inne opłaty dla użytkowników dróg,
 • koszty podróży, takie jak opłaty za taksówki, opłaty za transport publiczny,
 • zakwaterowanie,
 • żywność, napoje i usługi restauracyjne,
 • opłaty za wstęp na targi i wystawy,
 • wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne,
 • inne

Termin składania wniosków

Wnioski o zwrot VAT składa się w terminie do 30 września następującego po roku, w którym przedsiębiorca nabył prawo do zwrotu VAT zapłaconego za granicą. Można również składać w krótszych okresach niż roczne, w zależności od Państwa zwrotu.

Jak wygląda procedura złożenia wniosku?

Wniosek VAT-REF składa się do zagranicznego urzędu skarbowego za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. W pierwszej kolejności polski urząd skarbowy weryfikuje spełnienie kryteriów formalnych po stronie krajowego przedsiębiorcy, a następnie, po pozytywnej weryfikacji, przekazuje wniosek do zagranicznego urzędu skarbowego w celu jego rozpatrzenia i wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku VAT. Na przekazanie wniosku polski urząd skarbowy ma 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku. Formularz VAT-REF można złożyć wyłącznie przez Internet za pomocą systemu e-Deklaracje. Do wniosku załącza się skany niektórych faktur lub innych dokumentów w formacie zip1. Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej. Wniosek o zwrot VAT-u można składać za okres nie przekraczający roku, ale minimalnie za 3 miesiące. Od długości okresu zależą minimalne kwoty, o które można wnioskować. Jeśli zwrot ma dotyczyć okresu krótszego niż rok to minimalna kwota zwrotu wynosi 400 euro2. Jeśli zaś zwrot dotyczy całego roku podatkowego, to minimalna kwota o którą możemy się ubiegać obniża się wtedy do 50 euro3. Przedsiębiorca powinien otrzymać decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku o zwrot podatku w terminie czterech miesięcy od otrzymania wniosku przez zagraniczny urząd skarbowy. Niestety nie każdy wniosek o zwrot VAT zostanie rozpatrzony pozytywnie. W dużej mierze zależy to od uregulowań obowiązujących w kraju UE, do którego został skierowany wniosek.

1 W zależności od Państwa zwrotu i kwoty faktury 2, 3 Dotyczy krajów, w których obowiązuje waluta EUR

Otrzymałem zwrot podatku VAT – co dalej?

Zwrot podatku powinien zostać wykazany w przychodach działalności z datą otrzymania przez podatnika przelewu na wskazane we wniosku konto bankowe.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia wniosku:

 • Dane rejestracyjne firmy,
 • Dane rachunku bankowego na który ma być sporządzony zwrot
 • Kopie faktur z danymi kontrahentów ( nip ,adres ,nazwa)

Cena:

Wycenę podajemy indywidualnie na złożone zapytanie. Cena zależy od ilości dokumentów.