Nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Na gruncie znowelizowanych przepisów złożenie wniosku o wpis w Rejestrze Przedsiębiorców jest możliwe jedynie elektronicznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portal Rejestrów Sądowych pod adresem: https://prs.ms.gov.pl. Złożenie dokumentów w wersji papierowej nie wywoła już żadnych skutków prawnych, a dokumenty przekazane w ten sposób będą podlegały zwrotowi.

Nasza firma zajmuje się przygotowywaniem wniosków i dokumentacji do eKRS. Nasza usługa jest pakietowa od momentu założenia konta na portalu sprawozdawczym przez osobę reprezentująca spółę , poprzez wypełnienie wniosków, przygotowanie załączników do podpisu do momentu przekazania całego wniosku do podpisu przez osobę widniejącą w KRS.

Całą usługę możemy wykonać online bez fatygowania wnioskodawcy do naszego biura.

Portal Rejestrów Sądowych umożliwia złożenie wniosków m.in. w następujących sprawach:

  • rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • zgłoszenie zmian danych podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • wniosek o wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców podmiotu wpisanego także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • wpis, zmiana lub wykreślenie zaległości lub wierzytelności,
  • wniosek o przyjęcie dokumentów do akt rejestrowych,
  • wniosek o upoważnienie do zwołania zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,
  • wniosek o wyznaczenie biegłego lub biegłego rewidenta,
  • wniosek o wyznaczenie kuratora,
  • wniosek o rozwiązanie podmiotu i ustanowienie likwidatora.