KIEDY PODATNIK ZAPŁACI PODATEK OD DAROWIZNY POMIMO TEGO, ŻE JEST OD NAJBLIŻSZEJ RODZINY?

Warunki  zwolnienia  od podatku otrzymanych darowizn określone są w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn  . Dotyczy to osób  będących w tzw. zwolnionej grupie podatkowej do której zaliczamy  : małżonkę, małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierba, pasierbicę, rodzeństwo, ojczyma i macochę. 

W przypadku gdy darowizna miała miejsce w postaci gotówkowej od osoby  z grupy zwolnionej w kwocie wyższej niż  kwota wolna określona w  art. 9 ustawy   to wówczas taka darowizna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na ogólnych zasadach i nie znajdzie zastosowania zwolnienie na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Potwierdza to m.in. stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2019 roku, o sygn. 0111-KDIB2-2.4015.50.2019.3.MZ . Warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia – jest fakt udokumentowania przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Również w przypadku gdy obdarowany otrzymujący  darowiznę od osoby z grupy zwolnionej nie dopełni warunku  zwolnienia z podatku , którym jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego na sporządzonym w tym celu druku SD-Z2, w którym wskazujemy przedmioty czy tez pieniądze  otrzymane w darowiźnie. Przedmiotowy druk należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny . Termin jest nieprzywracalny i skutkuje utratą zwolnienia od podatku . W przypadku  nie dotrzymania terminu należy sporządzić zeznanie SD-3, złożyć w Urzędzie Skarbowym , a po otrzymaniu decyzji o wymiarze podatku opłacić go w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od wydania  decyzji.

Jeśli mimo wszystko nie uzyskaliście Państwo odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, serdecznie zapraszamy na konsultacje.