Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Podatek VAT został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Od 2004 r. reguluje go jednak ustawa z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług. Zmiana ustawy regulującej podatek VAT była konieczna ze względu na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Podatek VAT stanowi, co do zasady, różnicę pomiędzy VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom (podatek należny) a VAT zapłaconym przy zakupie towarów (podatek naliczony).

Ustawa reguluje kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, który stanowi dochód budżetu państwa. Określa definicję podatnika VAT, zasady ewidencji i rejestracji podatnika, obowiązki dotyczące składania deklaracji podatkowych, zwolnienia z podatku, odliczenia oraz kwestie związane z fakturowaniem. Wprowadziła także obowiązujące stawki podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, do grupy podatników VAT należą osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą.

Oprócz ustawy, podatku VAT dotyczy wiele rozporządzeń, jak np. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług czy rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie faktur elektronicznych.

Ponadto, dużą rolę w kwestii podatku VAT odgrywają interpretacje indywidualne, wydawane przez organy skarbowe, czy też orzecznictwo sądów administracyjnych. W sprawach spornych podatnicy niejednokrotnie wykorzystują już wydane decyzje, bądź też samodzielnie zwracają się o ocenę indywidualnej sytuacji.