Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Ustawa określa warunki i zasady wykonywania doradztwa podatkowego, organizację samorządu doradców podatkowych oraz zasady jego działania.

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,

  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,

  • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Z dniem 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Nowelizacja wprowadziła szereg zmian także w ustawie o doradztwie podatkowym, m.in. do ustawy trafił zapis o prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

W efekcie uchylenia przepisu ustawy o rachunkowości nastąpiła deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, tzn. zniesiony został obowiązek posiadania certyfikatu księgowego przez przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać wszyscy przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą dokonywane przez osoby, które:

–  mają pełną zdolność do czynności prawnych,

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Dodatkowo, przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są obowiązane, tak jak dotychczas, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.