Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy

Kodeks Pracy jest podstawowym aktem normatywnym, który określa i reguluje prawa oraz obowiązki osób objętych stosunkiem pracy – tj, pracowników oraz pracodawców. Składa się z 15 Działów:

 • Dział pierwszy: Przepisy ogólne,
 • Dział drugi: Stosunek pracy,
 • Dział trzeci: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
 • Dział czwarty: Obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • Dział piąty: Odpowiedzialność materialna pracowników,
 • Dział szósty: Czas pracy,
 • Dział siódmy: Urlopy pracownicze,
 • Dział ósmy: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 • Dział dziewiąty: Zatrudnianie młodocianych,
 • Dział dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Dział jedenasty: Układy zbiorowe pracy,
 • Dział dwunasty: Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
 • Dział trzynasty: Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • Dział czternasty: Przedawnienie roszczeń,
 • Dział piętnasty: Przepisy końcowe.

 

Przepisy Kodeksu Pracy określają zasady nawiązywania stosunku pracy, ogólne reguły wynagradzania za pracę oraz podstawowe obowiązki pracodawców i pracowników. Regulują również odpowiedzialność materialną pracowników, kwestie dotyczące organizacji czasu pracy, korzystania z urlopów pracowniczych, zasady związane z bezpieczeństwem i higieną w zakładzie pracy. W Kodeksie Pracy odnajdziemy także regulacje w zakresie rozstrzygania sporów, wynikających ze stosunku pracy oraz odpowiedzialności za łamanie praw pracowniczych.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny

Kodeks Cywilny jest aktem normatywnym, stanowiącym zbiór przepisów, które określają stosunki cywilno-prawne pomiędzy osobami fizycznymi, a także osobami prawnymi. Dotyczą one między innymi prawa osobowego, małżeńskiego, rodzinnego i spadkowego.

Polski Kodeks Cywilny ma zhierarchizowaną strukturę. Składa się z czterech Ksiąg, podzielonych z kolei na Tytuły, które składają się z Działów, Rozdziałów oraz Oddziałów. Są to:

 1. Część ogólna – przepisy wstępne, określające strony regulacji, rodzaje umów, czynności prawne oraz podstawowe terminy związane z ich dokonywaniem,

 2. Prawo rzeczowe – regulacje określające prawa własności i inne prawa do rzeczy,

 3. Prawo zobowiązań – zapisy regulujące formy i zasady wymiany dóbr oraz usług,

 4. Prawo spadkowe- regulacje określające prawa i obowiązki majątkowe po śmierci ich dotychczasowego właściciela.

Księga pierwsza – ogólna, określa instytucje i zasady wspólne dla całego prawa cywilnego oraz definiuje pojęcia. Znajdziemy w niej m.in. przepisy dotyczące zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, zasady ochrony dóbr osobistych, a także problematykę czynności prawnych.

Księga druga zwiera przepisy prawa rzeczowego, czyli dotyczące wszelkich praw na rzeczach ruchomych i nieruchomościach.

Trzecia księga reguluje prawo zobowiązań, który tyczy się stosunków o charakterze majątkowym. Część ogólna tego działu obejmuje m.in. regulacje dotyczące treści zobowiązań i rodzajów świadczeń, a także źródła zobowiązań (umowa, bezpodstawne wzbogacenie i czyn niedozwolony) oraz skutki niewykonania lub wygaśnięcie zobowiązania. Część szczególna przedstawia wiele tzw. umów nazwanych, np. sprzedaż, najem, pożyczkę, spedycję.

W ostatniej, czwartej księdze znajdują się zasady dotyczące dziedziczenia. Kodeks normuje zarówno dziedziczenie ustawowe, jaki i dziedziczenie testamentowe.