Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Krajowy Rejestr Sądowy działa od 1 stycznia 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku. Zastąpił istniejący poprzednio rejestr handlowy.

Krajowy Rejestr Sądowy to zbiór danych, podzielonych ze względu na ich charakter, na trzy działy:

 • rejestr przedsiębiorców,

 • rejestr stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych, zawodowych i publicznych zakładów opieki społecznej,

 • rejestr dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy spełnia dwie zasadnicze funkcje:

 • informacyjną – dotyczy udostępniania danych znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym określonym podmiotom w szybki i sprawny sposób, informacje te mogą dotyczyć statusu prawnego partnera, jego sytuacji finansowej w zakresie określonych funkcji, sposobu reprezentowana. KRS stanowi swojego rodzaju centralę, gromadząca dane od wszystkich podmiotów, na które ustawa nakłada obowiązek rejestracji.

 • funkcję legalizacyjną – wpis do rejestru stanowi podstawę podjęcia działań już jako podmiot gospodarczy, bez wpisu nie można podjąć żadnych czynności prawnych, często zdarza się, iż dopiero z chwilą wpisu podmiot uzyskuje osobowość prawną.

Do rejestru przedsiębiorców – wpisuje się następujące podmioty:
 • spółki,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • przedsiębiorstwa zagraniczne,
 • oddziały przedsiębiorstw zagranicznych działających w Polsce,
 • spółdzielnie,
 • jednostki rozwojowo – badawcze,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • inne osoby prawne wpisywane do rejestru na podstawie przepisów szczególnych.
W rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki społecznej, znajdują się:
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • stowarzyszenia kultury fizycznej,
 • cechy,
 • izby gospodarcze,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • społeczno – zawodowe organizacje rolników,
 • związki zawodowe (w tym związki zawodowe rolników indywidualnych),
 • związki zawodowe pracodawców,
 • publiczne zakład opieki zdrowotnej,
 • jednostki samorządu zawodowego niektórych podmiotów gospodarczych,
 • kolumny transportu sanitarnego.
W rejestrze dłużników umieszcza się informacje dotyczące:
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przypadku ogłoszenia ich upadłości lub oddalenia prawomocnego wniosku o ogłoszenie ich upadłości z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, albo jeśli umorzono prowadzoną wobec nich egzekucję sądową lub administracyjną z powodu nieuzyskania sumy przez egzekucję wyższej od kosztów egzekucyjnych,

 • wspólników, gdy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swym majątkiem, z wyłączeniem jednak komandytariuszy w spółce komandytowej gdy ogłoszono jej upadłość lub jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości oddalono gdyż brak było majątku wystarczającego do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego lub umorzono prowadzoną egzekucje administracyjną lub sądową z powodu nieuzyskania sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

 • dłużników zobowiązanych do wyjawienia stanu majątku na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania egzekucyjnego,

 • osób pozbawionych możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez sąd w toku postępowania upadłościowego; dotyczy to działalności prowadzonej na własny rachunek, pełnienia funkcji pełnomocnika lub reprezentanta przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej, komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółdzielni,

 • na wniosek wierzyciela mającego tytuł wykonawczy względem dłużnika – dłużników, którzy w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym nie spełnili.