Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. Wraz z przepisami wprowadzającymi jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych regulujących sytuację przedsiębiorców.

Wprowadzenie tego zbioru regulacji miało na celu przede wszystkim:

  • umocnienie gwarancji swobody działalności gospodarczej,
  • poszerzenie zakresu wolności gospodarczej,
  • ułatwienie podejmowania działalności gospodarczej i dlatego zastąpiła różnorodne odmienne zgłoszenia rozpoczęcia działalności (np. wpisu do ewidencji, KRS, NIP, REGON) jednym wnioskiem,
  • ograniczenie liczby i czasu trwania kontroli działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie zakaz prowadzenia więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie u tego samego przedsiębiorcy,
  • określenie mikroprzedsiębiorców oraz nowe zdefiniowanie małych i średnich przedsiębiorców,
  • zharmonizowanie przepisów z Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Spółek Handlowych,
  • uproszczenie i uporządkowanie procedur administracyjnych związanych z reglamentacją działalności gospodarczej przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

Ustawę wielokrotnie nowelizowano. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2017 roku.