Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych normuje tworzenie, organizację, funkcjonowanie oraz sposób rozwiązania spółek handlowych, czyli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz przez współdziałanie w inny określony sposób.

Oprócz regulacji dotyczących rodzajów spółek handlowych, kodeks zawiera również przepisy normujące łączenie i podział spółek oraz ich przekształcanie w inną spółkę handlową. Jeden z tytułów Kodeksu spółek handlowych jest w całości poświęcony odpowiedzialności karnej osób tworzących spółki handlowe, członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorów oraz innych osób.

Spółkami, które reguluje kodeks są spółki osobowe i spółki handlowe.

Do spółek osobowych zaliczają się:

  • spółka jawna („sp.j.”),
  • spółka partnerska („sp.p.”),
  • spółka komandytowa („sp.k.”),
  • spółka komandytowo-akcyjna („S.K.A.”).

Spółkami kapitałowymi są:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („sp. z o.o.”),
  • spółka akcyjna („S.A.”).