Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego to zbiór przepisów regulujących procedurę wydawania przez organy administracyjne decyzji i postanowień w sprawach indywidualnych.

Kodeks zawiera zasady postępowania przed organami administracji publicznej lub innymi organami powołanymi do załatwiania danej sprawy. Postępowanie takie, wszczyna się z urzędu lub na wniosek strony. Sprawy są rozstrzygane, co do istoty, w drodze decyzji administracyjnej.

Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie oraz kto zażąda czynności ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Jeden z działów Kodeksu dotyczy postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń. Organ wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się i powinno być wydane nie później niż w terminie 7 dni. Kodeks normuje także postępowanie w sprawach składania petycji, skarg i wniosków.

W Kodeksie znaleźć można również przepisy dotyczące rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej oraz innych sporów kompetencyjnych.

Kodeks postępowania administracyjnego nie reguluje postępowania przed sądami administracyjnymi. Tutaj procedurę normuje ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Kodeks nie zajmuje się także administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym.