Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku

Jedną z najważniejszych ustaw regulujących pobór podatku dochodowego od osób fizycznych jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, która określa przychody podlegające opodatkowaniu, wskazuje zobowiązanych do uiszczania podatku, formy opodatkowania, terminy oraz zasady składania deklaracji podatkowych.

Podmiotami podatku dochodowego są wszystkie osoby fizyczne niezależnie od posiadanego obywatelstwa oraz obecnego miejsca zamieszkania osiągające dochody w danym roku podatkowym. Osoby, które na stałe mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają obowiązek odprowadzać podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania od całości uzyskanych dochodów (przychodów) bez względu na miejsce pozyskania tych wpływów.

Według art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawowymi źródłami osiągania przychodów, od których należy uiścić podatek są:

  • działalność prowadzona osobiście,

  • stosunek pracy, służbowy stosunek pracy, praca nakładcza, renta, emerytura, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej,

  • działy specjalne produkcji rolnej,

  • pozarolnicza działalność gospodarcza,

  • prawa majątkowe oraz kapitały pieniężne,

  • najem, podnajem, dzierżawa,

  • zbycie nieruchomości, udziału w niej lub jej części, prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  • inne źródła.

Podatnik osiągający dochód z prowadzonej działalności gospodarczej ma możliwość rozliczania podatku dochodowego według: skali podatkowej, stawki liniowej 19% ,ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej. Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodu określona ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podczas roku podatkowego podatnicy zobligowani są do obliczania i wpłacania miesięcznych bądź kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Należy uiszczać je na konto odpowiedniego, pod względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni w przypadku zaliczek miesięcznych, a przy zaliczkach kwartalnych do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który rozliczany jest podatek.

Roczne zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów należy złożyć do 30 kwietnia następnego roku na formularzu PIT-36 w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub PIT-37 od przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy.

Polski system podatkowy umożliwia skorzystanie ze zwolnień bądź ulg podatkowych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Lista tych przywilejów podlega corocznej modyfikacji.