CIT

Ustawa reguluje zasady opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Określa podmioty zobowiązane, stawki podatku, sposoby wpłacania zaliczek oraz terminy składania deklaracji podatkowych.

Zgodnie z postanowieniami ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

  • osoby prawne,

  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym, że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),

  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

  • przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego,

  • przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,

  • przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

  • przychodów (dochodów) przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym.

Stawki podatku wynoszą:

  • 19% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy),

  • 15% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy) – w przypadku małych podatników i podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Podatnicy i płatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale są obowiązani do wpłacania zaliczek. Dotyczy to także podatku dochodowego pobieranego w sposób zryczałtowany.

W trakcie roku podatkowego podatnicy mogą również rozliczać się z zaliczek na podatek w systemie uproszczonym (art. 25 ust. 6-10 ustawy). Wpłata zaliczek jest wówczas uzależniona od podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy lub w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w systemie kwartalnym (art. 25 ust. 1b-2a ustawy).

Podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ustawy).