Sprzedaż online na platformach handlowych takich jak Vinted, OLX, Facebook etc.

Od 1 lipca 2024 roku w życie weszły  nowe przepisy dotyczące sprzedaży online na platformach handlowych. Ustawa  wdraża dyrektywę DAC7, która ma na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przez osoby prowadzące sprzedaż za pośrednictwem internetowych platform handlowych. To krok, który ma przyczynić się do ograniczenia od uchylania się od opodatkowania w przestrzeni cyfrowej i ma mieć […]

Elektronizacja postępowań rejestrowych w KRS

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadziła elektronizację postępowań rejestrowych. Skutkuje to koniecznością składania wszelkich wniosków dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Portal Rejestrów Sądowych – tak nazywa się system teleinformatyczny dedykowany postępowaniom rejestrowym – znajduje się […]

Skorzystałeś z ulgi dla pracujących seniorów ?

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł. Można skorzystać z ulgi w trakcie roku, wskazując pracodawcy lub zleceniodawcy chęć naliczenia ulgi lub w  rozliczeniu rocznym Pit. Kto może skorzystać z ulgi : którzy  pomimo nabycia uprawnienia, nie otrzymują: Jakie przychody można rozliczyć w ramach ulgi dla seniora : podmiotem […]

Podatek minimalny od 2024

Podatek minimalny jest formą opodatkowania osób prawnych – rodzajem daniny CIT . Wprowadzony przepisami tzw. nowego ładu , a następnie zawieszony. Po raz pierwszy będzie obowiązywał w rozliczeniu podatkowym za rok 2024 .Ponieważ ustawodawca nie przewidział wpłaty zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego, rozliczenie podatku minimalnego, sporządzenie deklaracji oraz wpłata  nastąpi w 2025. Zgodnie […]

JEDNORAZOWE ROZLICZENIE STRATY

Rozliczenie straty dotyczy zarówno podatników  podatku PIT i CIT Bardzo często rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorcy ponoszą koszty na nowy biznes. Wydatkują na zakup maszyn, oprogramowania, inwestują w lokale, szkolenia etc. Ponosząc stratę nie płacą podatków. Czy zatem wygenerowana strata przepada ? Oczywiście że nie. Stratę podatkową można rozliczyć w kolejnych latach, odliczając od wyliczonego dochodu. […]

CZY ODZIEDZICZONA PRZEZ WSPÓŁMAŁŻONKA NIERUCHOMOŚĆ BĘDZIE OPODATKOWANA?

Jeżeli zbycie odziedziczonej nieruchomości nastąpiło po śmierci jednego z małżonków, a nieruchomość nabyta została do majątku objętego wspólnością majątkową, to pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków. Korzystną dla […]

Nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Na gruncie znowelizowanych przepisów złożenie wniosku o wpis w Rejestrze Przedsiębiorców jest możliwe jedynie elektronicznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portal Rejestrów Sądowych pod adresem: https://prs.ms.gov.pl. Złożenie dokumentów w wersji papierowej nie wywoła już żadnych skutków prawnych, a dokumenty przekazane w […]

PPK KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA PONOWNIE DEKLARACJI O REZYGNACJI Z PPK

Przypominamy, że zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o PPK podmiot zatrudniający ma obowiązek do końca lutego 2023 r. poinformować pracowników, którzy złożyli rezygnację z dokonywania wpłat do PPK, o wznowieniu ich dokonywania od 1 kwietnia 2023 roku, chyba że w marcu 2023 pracownik

ZMIANA W ZAKRESIE ROZLICZEŃ W KOSZTY AMORTYZACJI LOKALI MIESZKALNYCH

Od stycznia 2023 Amortyzacji nie podlegają: grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe, budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, Co oznacza, że firma, […]

KIEDY PODATNIK ZAPŁACI PODATEK OD DAROWIZNY POMIMO TEGO, ŻE JEST OD NAJBLIŻSZEJ RODZINY?

Warunki  zwolnienia  od podatku otrzymanych darowizn określone są w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn  . Dotyczy to osób  będących w tzw. zwolnionej grupie podatkowej do której zaliczamy  : małżonkę, małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierba, pasierbicę, rodzeństwo, ojczyma i macochę.  W przypadku gdy darowizna miała miejsce w postaci gotówkowej od osoby  z […]