CZY ODZIEDZICZONA PRZEZ WSPÓŁMAŁŻONKA NIERUCHOMOŚĆ BĘDZIE OPODATKOWANA?

Jeżeli zbycie odziedziczonej nieruchomości nastąpiło po śmierci jednego z małżonków, a nieruchomość nabyta została do majątku objętego wspólnością majątkową, to pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków. Korzystną dla […]